Dokumentacje z zakresu:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • wytwarzanie odpadów;
 • pozwolenia zintegrowane – obejmującego swoim zakresem wszystkie komponenty środowiska;
 • pozwolenia wodnoprawnego;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.Wytwórca odpadów innych niż komunalne jest zobowiązany do:

 • uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi;
 • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

O tym który z ww. wymienionych obowiązków należy spełnić decyduje kryterium ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Z obowiązków tych zwolnieni są jedynie wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilościach nie większych niż 100 kg/rok lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilościach nie większych niż 5000 kg/rok. Klasyfikacji odpadów na niebezpieczne i inne niż niebezpieczne dokonuje się na podstawie katalogu odpadów, który został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra środowiska (Dz.U.2001.112.1206). Prócz wytwarzania odpadów, stosowne regulacje wymagane są również w przypadku gromadzenia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wymogi formalne, w tym niezbędny zakres informacji zawieranych we wnioskach mających na celu uregulowanie stanu prawnego w tym komponencie, przedstawiono w Ustawie o odpadach.

Gospodarka wodno-ściekowa

Zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekową regulowane są w tzw. pozwoleniach wodnoprawnych. Pozwolenie wodnoprawne to dokument wydawany przez władze samorządowe (najczęściej starostę) zezwalający na szczególne korzystanie z wód i precyzyjnie określający zasady tego korzystania. Zasady uzyskiwania i wydawania pozwoleń reguluje ustawa z dn. 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019). Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

 • wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3/dobę;
 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • holowanie oraz spław drewna;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych;
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 • odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 • odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń pomiarowych służb państwowych na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

W pozostałych przypadkach pozwolenie najprawdopodobniej będzie wymagane. Od tych wymogów jest jedno odstępstwo: zgłoszenia w miejsce pozwolenia wodnoprawnego wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód.

Emisja hałasu

Wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem określa się w pozwoleniach zintegrowanych. W pozostałych przypadkach emisja hałasu nie wymaga odrębnego pozwolenia. Analiza akustyczna jest natomiast standardowym elementem postępowania w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska, a ich wartości zostały zróżnicowane w zależności od przeznaczenia terenów, rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu oraz pory doby. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów, na podstawie których tworzy się mapy akustyczne. Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.


Każdy podmiot korzystający ze środowiska (rozumianego jako ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat), tj:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej, oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcą,
 • osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie, w który wymaga pozwolenia.

W przypadku osób fizycznych, pozwolenia może wymagać korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, a więc bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu.


Obowiązki wykonywania pomiarów wynikają zarówno wprost z aktów prawnych wyższego rzędu (ustawy, rozporządzenia), jak również decyzji administracyjnych wydawanych przez władze lokalne. Wyniki pomiarów trafiają do właściwych organów celem rejestracji i kontroli dotrzymywania przyznanych limitów.

Przekazanie wyników następuje w postaci sprawozdania, którego format i zawartość zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Środowiska.

O jakości usług może świadczyć długa lista klientów, z którymi od lat wiąże nas stała współpraca, zaś o konkurencyjności ich lokalizacja, obejmująca praktycznie obszar całej Polski.

Pomiary z zakresu BHP - akredytowane:
Nowy moduł tekstowy
Pomiary z zakresu BHP - akredytowane:
 • pomiary: hałasu, wibracji, zapylenia (pył całkowity i respiralny)
 • pobór czynników chemicznych na stanowiskach pracy
Pomiary środowiskowe - akredytowane:
 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza
 • hałas przemysłowy
Ochrona środowiska - nieakredytowane:
 • wniosek do wydania pozwolenia zintegrowanego
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • wniosek do wydanie pozwolenia na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza
 • gospodarka odpadami
 • operaty wodno prawne
 • opinie, analizy, ekspertyzy w dziedzinie ochrony środowiska
© 2011 ODAN Grzegorz Nadolski
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | tani hosting www.hb.pl